»آخرین مطالب:

نذورات

جهت واریز نذورات نقدی خود از شماره حساب های زیر استفاده نمایید:

 بانک ملت: ۵۳۳۸۷۶۱۱۸۱

بانک صادرات: ۰۱۰۲۸۸۱۱۳۸۰۰۹

 

به نام سفاخانه حضرت ابوالفضل (ع) گلپایگان